Saman.TV

ارشیا

علی

رضا

محمد

حسن

برای درمان اعتیاد برنامه ویژه ای دارم من کسی که معتاد به همه مواد مخدر بوده و قرص روان مصرف می کرده را ازسیگار ترک داده ام. ما روشهای بخصوصی برای انجام همه مراحل معمول ترک داریم که خود فرد راضی و راحت خواهد بود به همین سبب به آسانی می پذیرد که ترک کند و دیگر برنگردد. این روشها بر خلاف کارهای معمول، علمی نیستند بلکه بر پایه اصول اساسی دانش و علم واقعی بنیان نهاده شدند و هیچ تءوری و فرضیه و نه آزمون و خطا نقشی درآن ندارد.

site design and publish by www.saman.design