Saman.TV

ارشیا

علی

رضا

محمد

حسن

من با حضور در دانشکده داروسازی اصفهان و نزدیکی به سینا و سیروس قیاسی بلدم هر نوع دارویی جهت طول عمر خطاب کنم هیچ اعتقادی به سلولهای بنیادی ندارم و معتقدم که باید برای هر بیماری دوای بخصوصی ساخت و از عرضه داروهای همگانی پرهیز کرد تا در کار خدا دخالت نشود. این کار جلوی پیشرفت سلولهای بیماری ساز را خواهد گرفت.

site design and publish by www.saman.design