Saman.TV

ارشیا

علی

رضا

محمد

حسن

ما که اجدادمان در زمان حمله مغول در نیشابور می زیستند به مشهد آمدیم که در اینجا نیز نام خیابان محل ساخت خانه پدریم خیام در آمد هنوز چند سال از آن زمان نگذشته که اکنون مغازه مادریم هم نبش میدانی به همین نام اما در جای دیگر شهر قرار دارد. شایان ذکر است که خیام نیشابوری بوده و قبر او محل وفات بسیاری است.

site design and publish by www.saman.design